מאמרים מקצועיים

תובענה לפינוי מושכר בלתי מוגן

 

ההליך המיוחד של תביעה לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר חל עליו מטפל במקרים בהם השוכר מפסיק לשלם דמי שכירות או מסרב לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות.
בעזרת הליך מיוחד זה תביעות לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר על עליו מתבררות ביעילות ובמהירות. אציין כי לא חלה על התובע החובה לנקוט הליך מיוחד זה, ואם ברצותו להגיש את תביעתו בסדר דין רגיל או בסדר דין מקוצר רשאי הוא לעשות כך.
בחלק מבתי המשפט בארץ, מועד הדיון בתביעה לפינוי המושכר נקבע כבר עם פתיחת התיק, אע"פ שעל פין הדין, כפי שאפרט בהמשך, על בית המשפט לקבוע מועד לדיון בתביעה תוך  30 יום מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון.
על התובע לציין בכותרת תביעתו "תביעה לפינוי מושכר", לפרט את טיעוניו ולצרף לתביעתו תצהירי עדות ראשית של עדיו, חוות דעת מומחים, מסמכים הרלבנטיים לתביעה, המצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה, וכן אם ישנן אסמכתאות משפטיות, לצרפן.
תביעה זו לפינוי המושכר לא תכיל סעדים נוספים בשל אותה עילה. עם זאת, רשאי התובע לתבוע סעדים נוספים בשל אותה עילה בהליך נפרד, וזאת ללא כל צורך להגיש בקשה מיוחדת למתן היתר לפיצול סעדים.
מנגד, הנתבע בתביעה לפינוי מושכר ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב ההגנה ואת המסמכים שעליו לצרף לכתב ההגנה תוך 30 ימים מהמועד שהומצא לו כתב התביעה. על הנתבע לפרט בכתב הגנתו את טיעוניו ולצרף לו את תצהירי עדותם הראשית של עדיו, חוות דעת מומחים, מסמכים הרלבנטיים ללעניין הנדון, המצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה, וכן לצרף אסמכתאות משפטיות, אם ישנן.זאת ועוד, נתבע בהליך זה אינו רשאי להגיש כתב תביעה שכנגד או הודעה לצד ג'.
על בית המשפט לקבוע מועד לדיון בתביעה לפינוי מושכר לא יאוחר מ- 30 יום מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון, על הדיון להסתיים תוך יום אחד ועל בעלי הדין להגיש בכתב לבית המשפט עיקרי טיעון ואסמכתאות משפטיות עד 7 ימים לפני המועד שנקבע לדיון. 
חריג לכלל זה: רשאי בית המשפט לקבוע ימי דיונים נוספים בתנאי שדיון ההמשך לא יידחה ליותר מ- 14 יום ממועד הדיון האחרון, אלא באישור נשיא בית המשפט או סגנו.
בית המשפט רשאי בכל עת להורות כי התביעה לפינוי מושכר תועבר למסלול הרגיל אם אינה מתאימה להידון בסדר הדין המיוחד. לדוגמה, בשל מורכבות העובדות המפורטת בכתב התביעה ו/או בכתב ההגנה על בית המשפט לשמוע עדים רבים, לרבות חוות-דעת של מומחים. מצב אחר בו סביר להניח כי בית המשפט ישתמש בסמכותו ויעביר את התיק למסלול הרגיל הוא מקרה שבו הנתבע (השוכר) מעוניין להפעיל את זכות ההפחתה לה הוא זכאי, וכן ןלממש את זכות האופציה הקבועה בחוזה השכירות, כלומר סיטואציה מורכבת אשר אינה מתאימה להליך מיוחד זה.
סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל-פה ביום הדיון בתביעה לפינוי המושכר בתום שלב הבאת הראיות, ופסק הדין יינתן תוך 14 ימים מתום הדיון בתביעה ויהיה מנומק ותמציתי, אלא אם ראה בית המשפט שי צורך בפירוט בשל אחד מאלה: יש בפסק הדין חשיבות מיוחדת לציבור, יש בפסק הדין חידוש ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
פתיחת תיק פינוי מושכר בלשכת ההוצאה לפועל - במידה ולא נקבע בפסק הדין לפינוי מושכר מועד לביצועו, ניתן להגישו לביצוע בהוצאה לפועל לאחר שחלפו 15 יום ממועד מתן פסק הדין או ממועד המצאתו לנתבע (אם פסק הדין ניתן שלא במעמד הנתבע והתובע או בא כוחו נדרשים להמציאו לנתבע). במידה ונקבע בפסק הדין מועד- ניתן להגיש את פסק הדין לביצוע מייד לאחר שחלף המועד הקבוע בפסק הדין. 
המסמכים שיש לצרף לפתיחת התיק לביצוע פסק דין לפינוי מושכר בהוצאה לפועל:
•    טופס 209, בקשה לביצוע פסק דין, כשהוא מלא וחתום כדין.
•    עותק של פסק הדין מאושר ע"י בית המשפט.
•    אישור המצאה של פסק הדין – במקרים בהם פסק הדין ניתן שלא במעמד הנתבע והתובע נדרש                 להמציאו לנתבע.
•    ייפוי כח.
•    על כתובת החייב להיות תואמת לכתובת הפינוי המפורטת בפסק הדין.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אין במפורט לעיל בכדי לשמש תחליף לייעוץ משפטי ספיציפי, ואין להסתמך על האמור בו מבלי לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה ו/או הליך. נכונות האמור לעיל הינה עד למועד כתיבת שורות אלו בלבד ויכולה להשתנות  מעת לעת. 

תובענה לפינוי מושכר בלתי מוגן 

       

עורךעו"ד שלומי בוני 

משרד עורך-דין

Law Office

עומרי פורת

דיאטן קליני וספורט

טלפון 0544-555-808

מייל omri.nutri@gmail.com

שלח

שדה חובה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

עו"ד שלומי בוני

משרד עורך דין וגישור

כתובת: רח' הדרור 34, גבעת הסלעים, ראש העין

נייד: 054-9900100

טל':   03-5072072

פקס: 03-9021040

bonnyshlomi.law@gmail.com

ימים א-ה בשעות 09:00-19:00

 

למקרים דחופים (ללא כל התחייבות) ניתן להתקשר לנייד 054-9900100

צרו קשר

משרד עורכי דין